ZŠ s MŠ Pionierska 2 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Vážení rodičia!
Oznamujeme Vám, že od pondelka 1. marca 2021  pokračujeme v prezenčnej forme vyučovania pre žiakov 1. stupňa.
V súlade s rozhodnutím ministerstva školstva zverejneným k 8.2.2021, ako aj platnými opatreniami ÚVZ  pre nástup žiakov do škôl bude povinný:
  • negatívny test jedného zákonného zástupcu, alebo
  • potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID 19 nie staršie ako 3 mesiace,
  • čestné vyhlásenie ZZ o bezinfekčnosti, ktoré žiak odovzdá  v pondelok  ráno pri vstupe do budovy školy, resp. ho zákonný zástupca pošle elektronicky cez EduPage. .
Tlačivo je aj na webe školy, ale bude možnosť si ho vziať aj  zo schránky pri vchode do hlavnej budovy školy v nedeľu 28.2.2021 po 10:00 hod.
  • Vyučovanie bude prebiehať podľa štandardných rozvrhov hodín s výnimkou 4. ročníka, kde žiaci nebudú mať 6. hodinu. Detailné informácie poskytujú triedne učiteľky.
  • Školský klub detí bude v prevádzke od 6:10h do 7:00h, od 11:40h do 16:00 h.

Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

Na stravu sú prihlásení všetci žiaci 1. stupňa. V prípade, že nemáte záujem o stravovanie  v školskej jedálni, treba dieťa odhlásiť individuálne.

Cez víkend sa v našej škole netestuje.

Zmeny budeme aktualizovať podľa vývoja epidemiologickej situácie. Prosíme o dodržiavanie pokynov ÚVZ, aby sme čo najskôr umožnili návrat do školy všetkým žiakom.
Vedenie školy

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti súhlas so spracovaním osobných údajov
Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov
Oznam školskej jedálne
Prosím všetkých rodičov  žiakov I. stupňa, aby svojim deťom skontrolovali cez internet  obedy na mesiac marec 2021. V prípade, že dieťa nepôjde do školy, alebo nemá záujem o stravovanie nech rodičia deti zo stravy odhlásia, nakoľko všetci žiaci I. stupňa majú  obedy prihlásené.

Taktiež prosíme učiteľov, vychovávateľky a ostatných zamestnancov nech si obedy na  mesiac marec 2021 nahlási každý sám, nakoľko obedy nemajú nahlásené.

Školská jedáleň
Vážení rodičia a priatelia školy,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!
Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:
• skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
• skvalitnenie vybavenia školy

Viac informácií TU
Vážení rodičia, milí žiaci!
Blíži sa polrok školského roka 2020/2021 a opäť nám prezenčné vyučovanie prerušila pandémia COVID-19. My, učitelia, však musíme vyhodnotiť Vaše výsledky, ktoré ste dosiahli v jednotlivých predmetoch. Z usmernenia a odporúčania ministerstva školstva je možnosť predĺžiť klasifikáciu do 31.3.2021.

Uzatvorenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za I. polrok školského roka 2020/2021 bude v týchto termínoch:
1. stupeň – do 22. 1. 2021,
9. ročník – do 25. 1. 2021,
5. – 8. ročník – do 22. 2. 2021.
Predmety: etická výchova, náboženská výchova, informatika, telesná výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, technika budú hodnotené slovne – absolvoval/a.
Vážení rodičia!
Prosím Vás, kontrolujte Vaše deti, aby dodržiavali pokyny od vyučujúcich, pravidelne sa pripravovali na hodiny. V prípade nejasností kontaktujte triedneho učiteľa, prípadne vyučujúceho daného predmetu. Situácia, v ktorej sa  nachádzame je náročná pre nás všetkých.     
Milí žiaci!
Dištančné vyučovanie je náročné  pre nás pedagógov, ale aj pre Vašich rodičov, ktorí musia zosúladiť pracovné povinnosti a rodičovské povinnosti. Hlavná zodpovednosť je však na Vás ako sa pripravujete na túto formu vzdelávania. Dôsledne dodržiavajte rozvrh hodín, ktorý je rozdelený na online hodiny, samostatnú prácu, projekty atď. Počas online hodín pracujte sústredene, nedávajte sa vyrušovať, nevypínajte kamery, komunikujte s vyučujúcimi. Odovzdávajte načas vypracované úlohy a tiež nahláste mailom, správou v EduPage alebo SMS vyučujúcemu prípadné zlé pripojenie na internet. Na online hodiny sa vhodne obliekajte – pyžamo je odev na spánok a nie pre prácu.
Verím, že všetko spoločnou spoluprácou zvládneme a čoskoro sa v zdraví stretneme v škole.

Mgr. Beáta Prečuchová
Riaditeľka školy

Hodnotenie žiakov 2 .stupeň
Hodnotenie žiakov 1 .stupeň
Podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR vyučovanie pre žiakov II. stupňa od 26. 10. 2020 prechádza na dištančnú formu vzdelávania.
Žiaci jednotlivých ročníkov II. stupňa majú vypracovaný nový rozvrh na stránke EduPage
Žiaci jednotlivých ročníkov II. stupňa riešia úlohy zadané prostredníctvom stránky  EduPage
Prosíme rodičov, aby dohliadli na vypracovávanie úloh zadávaných pedagógmi ako aj na vyučovanie online.
Žiaci I. stupňa sa učia prezenčne, tzn. sú v škole a učia sa podľa doterajšieho rozvrhu.
Žiaci I. stupňa (prezenčné vyučovanie) a žiaci II. stupňa (dištančné vyučovanie) sa učia podľa časovej organizácie:
1. hod. 08.00 – 08.45
2. hod. 08.55 – 09.40
3. hod. 10.00 – 10.45
4. hod. 10.55 – 11.40
5. hod. 11.50 – 12.35
6. hod. 12.40 – 13.25
ŠKD je v prevádzke od 06.10 do 16.00 hod.
Žiaci II. stupňa sú od 26. 10. 2020 zo školskej jedálne automaticky vyhlásení.

Informácie pre deviatakov
Nebuď otrok drog
Stop sedeniu, ideme sa hýbať
Prebiehajúce projekty: Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Brezno
Viac intormácií o projekte TU


„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Miesto realizácie projektu:
Pionierska 2, 977 01 Brezno
Názov projektu:
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Brezno
Stručný opis projektu:
Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Špecifické ciele:

1. Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky
2. Podpora prístupu ku kvalitnému základnému vzdelaniu.
Názov a sídlo prijímateľa:
Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, 977 01 Brezno
Dátum začatia realizácie projektu:
09/2019
Dátum skončenie realizácie projektu:
08/2021
Názov riadiaceho orgánu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:
www.minedu.gov.sk      www.ludskezdroje.gov.sk        www.esf.gov.sk
Výška poskytnutého príspevku:
57 074,16 €
Návrat na obsah