ZŠ s MŠ Pionierska 2 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Zmena dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022
Dňa 1.8.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ktoré od 1.9.2021 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

- Ukončenie plošného  poskytovania dotácie na stravu detí v ZŠ a poslednom ročníku MŠ

- Dotáciu na stravu už bude možné poskytnúť len pre:
  1. dieťa žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (potvrdenie vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)
  2. dieťa žijúce v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (potvrdenie vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)
  3. dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15  rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (zákonný zástupca je povinný vyplniť a predložiť čestné vyhlásenie - príloha č.1)

- Zvýši sa suma dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ  (aj individuálne vzdelávanie) a odobralo stravu.

Uvedené potvrdenia/čestné vyhlásenie  pre uplatnenie nároku na bezplatné stravovanie dieťaťa/žiaka od 1.9.2021 je zákonný zástupca povinný doručiť do kancelárie Základnej školy s MŠ a do kancelárie ŠJ v termíne do 30.07.2021.
Čestné vyhlásenie si stiahnite tu

Zákonní zástupcovia, ktorí nemajú nárok na dotáciu budú platiť za stravu a réžiu vo výške platného VZN.
Vedenie školy praje zamestnancom príjemnú dovolenku a žiakom pekné prázdniny.

Prevencia je viac ako represia
Spolupráca  Mestskej polície  Brezno a našej ZŠ s MŠ Pionierskej 2  funguje na plné obrátky. V rámci hesla „Prevencia je viac ako represia“ sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili pútavej prednášky vedenej náčelníkom Mestskej polície v Brezne, pánom Mgr. J. Štulajterom na tému Práca mestskej polície. Žiaci sa dozvedeli o jej mnohých úlohách, medzi ktoré patrí hlavne zabezpečenie verejného poriadku, ochrana majetku mesta a vykonávanie kontroly dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta. Dozvedeli sa veľa aj o tom, ktoré konanie im v budúcnosti môže uškodiť  a aké sú postihy v prípade nedodržiavania stanovených noriem správania sa.  Následne sa žiaci zúčastnili exkurzie na Mestskej polícii, kde ich pán náčelník  previedol jej priestormi, porozprával o začiatkoch MsP v Brezne a hlavne, čo žiakov najviac zaujalo, ukázal fungovanie kamerového systému. Ďakujeme pekne za čas, ktorý nám pán náčelník venoval, veriac presne tak ako my, učitelia, že prevencia je viac ako represia.
Žiaci 9.A ZŠ s MŠ Pionierska2 Brezno, MY Horehronie 29.06.2021
Školy za demokraciu
Preventívny vzdelávací program Školy za demokraciu je založený na skúsenostiach nemeckej organizácie Cultures Interactive, ktorá sa tejto téme v Nemecku už viac ako 15 rokov úspešne venuje. Vzdelávací program sa sústreďuje na systematickú prácu so študentmi a študentkami vysokých, stredných a základných škôl, zdôrazňujúc hodnoty slobody, rovnosti, demokracie, otvorenej spoločnosti, a vymedzuje sa voči všetkým formám intolerancie.
V našej škole, Základnej škole s materskou školou Pionierska 2, funguje projekt Školy za demokraciu už piaty rok, teda hneď od svojho vzniku. A ako tento projekt hodnotia naši žiaci v tomto roku ?
My, žiaci 9.A  triedy, sme sa zúčastnili projektu Školy za demokraciu plní očakávaní, lebo sme nevedeli, do čoho ideme.  Projekt zahŕňal vstupné merania názorov, workshopy online i prezenčne, a výstupné merania. V meraniach zisťovali naše názory pred a po workshopoch o skupinách obyvateľstva stojacich na okraji záujmu  spoločnosti. Stretnutia realizovali ľudia s Amnesty International. Na niektorých stretnutiach sme mali „živé knižnice“, ktoré nám rozpovedali svoj životný príbeh. Vďaka týmto ľuďom sme sa napríklad dozvedeli, že aj Rómovia sa vedia vypracovať z ulice na vysoké pozície v spoločnosti. Alebo, že všetko, čo píšu na internete, nemusí byť pravda a na všetko sa treba pozerať z viacerých uhlov. Na poslednom stretnutí sme sa rozprávali o migrantoch a ako vedia byť prínosom pre našu spoločnosť. Celý tento projekt hodnotíme pozitívne, pretože si myslíme, že o týchto témach sa na školách veľmi nerozpráva.
Žiaci 9.A ZŠ s MŠ Pionierska2 Brezno, MY Horehronie 29.06.2021


Reprezentant z MS v hokeji v Rige 2021 medzi nami
Martin Faško-Rudáš, bývalý žiak ZŠ s MŠ Pionierska 2 v Brezne, si našiel čas a navštívil v závere školského roka našu školu. Tento mladý, nadaný a vytrvalý muž prišiel žiakom porozprávať o svojich hokejových začiatkoch v Brezne, o pôsobení v juniorskom klube Everett Silvertips v štáte Washington v USA, no najmä o jeho skvelej príležitosti hrať na tohtoročných Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Rige.

Žiaci, ktorí sa besedy zúčastnili, sa dozvedeli, že za jeho úspechmi stoja jeho rodičia, ktorí sú stále jeho  veľkou oporou a jeho starší brat, ktorý bol pre Martina vzorom v začiatkoch, keď sa postavil na ľad.

Inokedy veľmi aktívni žiaci počas Martinovho rozprávania ticho a pozorne počúvali. Keďže pôsobil niekoľko rokov v americkom tíme, mali možnosť položiť mu počas diskusie otázky v anglickom jazyku. Chlapci a dievčatá sa mohli utvrdiť, že v komunikácii v cudzom jazyku nemusíme hneď rozumieť každému slovu, zmysel viet sa dá mnohokrát domyslieť. Najdôležitejšie je prekonať strach, že urobíme chybu a nebáť sa niečo povedať. Martin ich s úsmevom povzbudzoval a odpovedal im anglicky, aby sa sami presvedčili, že dokážu porozumieť, hoci možno nepoznajú všetky slovíčka, ktoré použil. Jeho návšteva bola dôkazom, že angličtinu sa neučíme preto, aby sme zbierali známky za písomky, ale aby sme sa vedeli v živote zaradiť k tým úspešným. Športovci dnes aj na Slovensku majú často zahraničných trénerov a aktívne ovládanie cudzieho jazyka je pre nich nevyhnutnosťou. Úlohou učiteľov je podporiť, motivovať žiakov a rozvíjať v nich to, v čom sú šikovní a čo ich baví. Od pasívnych procesov učenia sa cudzieho jazyka postupne prejsť k aktívnemu ovládaniu práve počas reálnej konverzácie je pre mnohých asi ten najťažší krok.

Žiaci sa na záver s Martinom odfotili, niektorí aj v jeho drese priamo z MS 2021. Dostali hokejové podpiskarty a jedna žiačka v tombole dokonca získala tričko priamo zo spomínaných majstrovstviev sveta. Žiakom, ktorí sa venujú hokeju hoci sú žiakmi našich bežných tried, ochotne podpísal časti hokejovej výstroje.
Prajeme Martinovi zo srdca hlavne veľa zdravia, aby mohol naďalej korčuľovať na ľade v kluboch mnohých krajín a získavať ďalšie skúsenosti. Želáme mu tiež vytrvalosť a úspech v podobe účasti aj na ďalších MS, príp. na olympiáde alebo možnosti zahrať si v niektorom z klubov NHL. Veríme, že má ešte mnoho rokov hokejovej kariéry pred sebou. Držíme mu palce v jeho plánoch, pretože napriek úspešným rokom zostal pri zemi. Žiaci veľmi ocenili jeho prívetivosť, pretože mali pred stretnutím s hokejovým profesionálom veľký rešpekt. Pôsobil však veľmi prirodzene a skromne.

Ďakujeme mu za ochotu nájsť si čas na besedu a veríme, že budeme mať príležitosť privítať opäť medzi nami aj iných úspešných športovcov z našej školy, napr. Martinovu spolužiačku z jazykovej triedy – reprezentantku SR v biatlone Henrietu Horvátovú.

Fotoalbum z besedy si pozrite

Všetci fanúšikovia/fanúšičky a bývalá triedna z P2 v Brezne


LETNÁ VZDELÁVACIA AKTIVITA - MALÍ VČELÁRI   

Miesto konania:  Horehronské múzeum – Meštiansky dom, Námestie gen. M.R. Štefánika 13, Brezno (interiér / átrium objektu)

Viac informácií TU

Na základe vyjadrenia Ministerstva školstva SR čaká jazykové školy od 19.4.2021 pozitívna zmena. Pôjde o postupné uvoľňovanie opatrení týkajúcich sa prezenčnej formy výučby v SPEAKu. Na zmeny pre oblasť školstva bude slúžiť osobitný školský COVID automat prostredníctvom ktorého vám budeme postupne oznamovať, pevne veríme, už len priaznivé správy. Tále sa v lete 2021 premenia na SPEAKLAND – anglický, letný a pobytový tábor uprostred Nízkych Tatier, určený pre deti od 8 do 15 rokov. Je to nová éra letných pobytových táborov v angličtine.
Prebiehajúce projekty: Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Brezno
Viac intormácií o projekte TU


„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Miesto realizácie projektu:
Pionierska 2, 977 01 Brezno
Názov projektu:
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Brezno
Stručný opis projektu:
Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Špecifické ciele:

1. Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky
2. Podpora prístupu ku kvalitnému základnému vzdelaniu.
Názov a sídlo prijímateľa:
Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, 977 01 Brezno
Dátum začatia realizácie projektu:
09/2019
Dátum skončenie realizácie projektu:
08/2021
Názov riadiaceho orgánu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:
www.minedu.gov.sk      www.ludskezdroje.gov.sk        www.esf.gov.sk
Výška poskytnutého príspevku:
57 074,16 €
Návrat na obsah