Zápis materské školy - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno
Sídlo: Materská škola Hradby 9

ZÁPIS DETÍ do materskej školy
na školský rok 2019/2020 bude prebiehať
od 2.5.2019 do 17.5.2019.
Prihlášky si  môžete vyzdvihnúť od 2.5.2019 do 17.5.2019
                                                                    od 9.00 do 10.30 hod. v mat. škole Hradby 9, Brezno alebo stiahnuť TU.


Prijímanie detí sa koná v zmysle Zákona NRSR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
v znení neskorších zmien a predpisov, Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej
škole v znení neskorších zmien a predpisov.

Kritéria prijímania detí:
 • od 3 do 6 rokov, prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou  povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
 • prednostne sa prijímajú deti, ktorých súrodenec už navštevuje našu MŠ
 • potrebné doklady
 • písomná žiadosť zákonného zástupcu
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára  pre deti a dorast
 • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,  ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  potrebami

Materská škola Hradby 9
je päťtriedne predškolské zariadenie
s príjemným rodinným prostredím a veľkým výberom rozmanitých  hračiek. Poskytuje celodennú starostlivosť pre deti od troch do šesťrokov. Prevádzka MŠ je od 6.30 hod. do 16.30 hod. V budove MŠ sídli CPPPaP, s ktorým spolupracujeme a prednostne nám poskytuje svoje odborné služby deťom zaradeným v našom zariadení.

Zameranie MŠ:
Materská škola uskutočňuje edukáciu  podľa Školského vzdelávacieho programu „Kľúč k šťastnému detstvu“..
V materskej škole sa uskutočňujú činnosti smerujúce k zvýšenej pohybovo- športovej aktivite počas celého roka:
 • turistické poldenné pobyty v prírode
 • Škola korčuľovania v spolupráci s TS  Brezno
 • lyžiarsky výcvik
 • predplavecká príprava
 • Pohybovo- relaxačné cvičenia prostredníctvom jogy
 • Regionálna výchova „Na ľudovú nôtu“
 • Medvedík Nivea, Lego dacta
 • Dajme spolu gól

Bližšie informácie o zápise a kritériach prijímania detí do MŠ poskytne zástupkyňa pre MŠ na tel. čísle: 048/6113826, 0948 060 762
Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Sídlo: Materská škola Boženy Němcovej 17


ZÁPIS DETÍ do materskej školy
na školský rok 2019/2020 bude prebiehať
od 2.5.2019 do 17.5.2019.
Prihlášky si  môžete vyzdvihnúť od 2.5.2019 do 17.5.2019
od 9.00 do 10.30 hod. v mat. škole Hradby 9, Brezno alebo stiahnuť TU

Prijímanie detí sa koná v zmysle Zákona NRSR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
v znení neskorších zmien a predpisov, Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej
škole v znení neskorších zmien a predpisov


Kritéria prijímania detí:

 • od 3 do 6 rokov, prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou  povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

 • prednostne sa prijímajú deti, ktorých súrodenec už navštevuje našu MŠ

 • potrebné doklady

 • písomná žiadosť zákonného zástupcu

 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára  pre deti a dorast

 • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,  ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  potrebami


Materská škola Boženy Němcovej 17

je dvojtriedne predškolské zariadenie
s príjemným rodinným prostredím a veľkým výberom rozmanitých  hračiek. Poskytuje celodennú starostlivosť pre deti od troch do šesť rokov.
Prevádzka MŠ je od 6.30 hod. do 16.30 hod.

Zameranie MŠ:

Materská škola uskutočňuje edukáciu  podľa Školského vzdelávacieho programu „Kľúč k šťastnému detstvu“ .Prioritou je odborné poradenstvo za aktívnej spolupráce s poradenskými zariadeniami .
V materskej škole sa uskutočňujú činnosti smerujúce k zvýšenej pohybovo - športovej aktivite počas celého roka:

 • Škola korčuľovania v spolupráci s TS Brezno

 • lyžiarsky výcvik
 • predplavecká príprava
 • Srdce na dlani, Farebný týždeň zdravia, Tajomstvo môjho zdravia
 • Medvedík Nivea
 • Rozvíjajúce cvičenia reči, Popoludnie s knihou ,Víkendenník
 • Lego Dacta
 • Pohyb zdravý, veselý a hravý
 • Malí umelci.


Bližšie informácie o zápise a kritériach prijímania detí do MŠ poskytne zástupkyňa pre MŠ na tel. čísle: 048/6113826,
0948 060 762   

Návrat na obsah