ZŠ s MŠ Pionierska 2 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Prezentačné videa našej školy
Fotoalbum materských škôl: Predškoláci opäť školákmi  Na MSÚ v Brezne Vesmír očami detí

Riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení
vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

u d e ľ u j e
žiakom 5. – 8. ročníka základnej školy Pionierska 2 v Brezne
riaditeľské voľno
dňa 22. 03. 2023 (streda)

V tomto dni sa uskutoční testovanie žiakov 9. ročníka.
Školská jedáleň bude fungovať pre žiakov prítomných v škole v normálnom režime. Žiaci, ktorí v daný deň nebudú prítomní v škole, budú zo stravy automaticky odhlásení. Takisto v normálnom režime budú fungovať aj naše Materské školy.
Celé znenie oznamu si prečítate TU
Darujte 2% z  dane fyzických  a právnických  osôb Rodičovskému  združeniu pri  Základnej  škole Pionierska 2  Brezno
Vážení rodičia a naši priaznivci !
Prosíme Vás o podporu!
Darujte 2% z dane fyzických a právnických osôb Rodičovskému združeniu pri ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno !
Finančné prostriedky budú využité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšenie vybavenia našej školy.

Veľmi pekne Ďakujeme !
Vedenie ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno.

Tlačivo si môžete stiahnuť

Uskutočnené akcie v školskom roku 2022/2023
Deň svätého Patrika a Medzinárodný deň šťastia
Na vyučovaní anglického jazyka sme si v marci pripomenuli Deň svätého Patrika a Medzinárodný deň šťastia.
Deň svätého Patrika si Íri pripomínajú každoročne dňa 17. marca. Tento deň je aj štátnym sviatkom Írska. K sviatku tradične patrí zelená farba, výzdoba z ďatelinových lístkov, sprievody a veselé oslavy. Deň sv. Patrika patrí medzi najrozšírenejšie sviatky v mnohých krajinách sveta.
Publikoval - 22/3/2023
Predškoláci v škole
V mesiaci február a marec navštívili našu školu predškoláci z Materskej školy EBG, Boženy Němcovej a Hradby. S radosťou ich privítali naši žiaci 1., 3., a 4. ročníka. Predškoláci smelo vstúpili do tried a tešili sa, že nám mohli predviesť, v čom sú šikovní, aké majú znalosti a zručnosti.
Publikoval - 20/3/2023
Hravé športovanie 15
V Hravom športovaní sme sa tento týždeň zamerali na aktivity, ktoré rozvíjajú kondíciu, obratnosť a silu detí. Deti sa spoločne zabavili a zároveň zapracovali hravou formou na svojej kondícii.
Publikoval - 20/3/2023
Workshop Osmijanko
Žiaci 3.A, 4.B a 4.C sa zapojili do celoročnej čitateľskej súťaže Osmijankova literárna záhrada, počas ktorej čítajú zaujímavé knihy a plnia súťažné úlohy. V rámci projektu absolvovali workshop o splnení takmer neuskutočniteľného sľubu „Jeden za všetkých – všetci za jedného“. Presvedčili sa, že skutočné priateľstvo a záchrana planéty nepotrebujú prázdne gestá.
Publikoval - 20/3/2023
Na Mestskom úrade v Brezne
V rámci témy týždňa" ...rodným mestom..." sme s predškolákmi zo sovičkovej /5.tr./ a včielkovej triedy /4.tr./ boli dňa 16.3. 2023 na exkurzii na Mestskom úrade v Brezne. Prijal nás p. viceprimátor Mgr. Andrej Barančok s pani sekretárkou Líviou Machničovou.
Publikoval - 17/3/2023
Vesmír očami detí v MŠ
Tento týždeň sme si s našimi deťmi priblížili VESMÍR.
Oboznámili sa so slnečnou sústavou-slnkom, mesiacom, hviezdami, súhvezdiami, planénami i mliečnou cestou.
Publikoval - 17/3/2023
Predškoláci opäť školákmi
Dňa 14.03.2023 sa predškoláci opäť zúčastnili otvorenej hodiny na prvom stupni ZŠ.
Aj touto cestou sa chceme poďakovať pedagógom zo základnej školy za prijatie a milé stretnutie.
Publikoval - 16/3/2023
Telesná výchova v Aréne

Aj v tomto školskom roku sme mali možnosť absolvovať pár hodín telesnej výchovy v Aréne Brezno. Prváci a druháci absolvovali Školičku korčuľovania s perfektnými trénermi a bohatým programom.
Publikoval - 14/3/2023
Beseda s Gabrielou Futovou
V utorok 14. marca prijala naše pozvanie obľúbená spisovateľka pre deti Gabriela Futová. Porozprávala nám o tom, ako sa rozhodla písať pre deti, ako vznikali jej knihy a odkiaľ čerpá inšpirácie.
Publikoval - 14/3/2023
Hókus-pókus...čáry-máry...
Dňa 09.03.2023 naši predškoláci zavítali opäť do školy. Tentokrát nás pozvali do chemickej a fyzikálnej učebne, v ktorých ukázali našim deťom rôzne pokusy. V prvej učebni nás s úsmevom privítala p.uč.Mgr.Magda Rusková, ktorá deťom priblížila silu vzduchu,ktorá sa mení pri pridaní kyslíka a vyrobila sopku.
Publikoval - 12/3/2023
Cesta rozprávkou
Týždeň plný prekvapení pripravila pre deti zo včielkovej triedy ich pani učiteľka.
Každý deň sa prezliekla do iného kostýmu, ktorý charakterizoval hlavnú postavu v rozprávky, aby lepšie deti vtiahla do deja.
Publikoval - 12/3/2023
Práca v predmete Technika 5.B
Na technike sa nenudíme, vždy sa dobre zabavíme a niečo si vyrobíme :-)
žiaci 5.B
Publikoval - 10/3/2023
Hravé športovanie 14
Aj takto sa to dá. Vonka prší, fúka vietor a my opäť hravo športujeme v školskom klube detí. Aj zábava aj dynamické cvičenie na rebríku aj spolupráca.
Publikoval - 7/3/2023
Vedomostná súťaž zo života M.R.Štefánika
Dňa 22.2.2023 sa v priestoroch Gymnázia Jána Chalupku a Synagógy v Brezne konala súťaž venovaná osobnosti M.R. Štefánika. Zišli sa na ňu žiaci a študenti základných a stredných škôl celého regiónu.
Publikoval - 7/3/2023
Lyžiarsky výcvik v MŠ
Materské školy zorganizovali od 13. – 17. 2. 2023 týždenný kurz lyžovania v stredisku Mýto pod Ďumbierom v detskom lyžiarskom areáli s malou zjazdovkou, eskalátorom a detskými vlekmi pod vedením odborných inštruktorov lyžiarskej školy Berg.
Publikoval - 27/2/2023
Nové VZN 13/2022 - o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno s účinnosťou od 1. januára 2023. VZN 13/2022 si prečítate TU.

Rozhodnutie R- 14/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materských školách zriadených mestom Brezno s účinnosťou  od 1. januára 2023. Rozhodnutie číslo: R- 14/2022 si prečítate TU.

Rozhodnutie R – 16/2022 o výške stravného na rok 2023 s účinnosťou  od 1. januára 2023. Rozhodnutie č íslo: R- 16/2022 si prečítate TU.

Oznam pre žiakov deviateho ročníka
Aj tento rok sme v redakcii magazínu chovatelahospodar.sk  pripravili kompletný zoznam stredných škôl zameraných na prírodné odbory na Slovensku pre školský rok 2023/2024. V tomto zozname nájdete štúdijné odbory ako veterinárstvo, lesníctvo, záhradníctvo, vinárstvo, rybárstvo, včelárstvo, životné prostredie a agropodnikanie:

Vyhodnocovacia správa o činnosti ZŠ v školskom roku 2021/2022
Vyhodnocovaciu správu o činnosti ZŠ v školskom roku 2021/2022 si prečítate TU
Prebiehajúce projekty: Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Brezno
Viac intormácií o projekte TU


„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Miesto realizácie projektu:
Pionierska 2, 977 01 Brezno
Názov projektu:
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Brezno
Stručný opis projektu:
Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Špecifické ciele:

1. Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky
2. Podpora prístupu ku kvalitnému základnému vzdelaniu.
Názov a sídlo prijímateľa:
Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, 977 01 Brezno
Dátum začatia realizácie projektu:
09/2019
Dátum skončenie realizácie projektu:
08/2021
Názov riadiaceho orgánu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:
www.minedu.gov.sk      www.ludskezdroje.gov.sk        www.esf.gov.sk
Výška poskytnutého príspevku:
57 074,16 €
Návrat na obsah