ZŠ s MŠ Pionierska 2 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Vážení rodičia, milí žiaci!
Blíži sa polrok školského roka 2020/2021 a opäť nám prezenčné vyučovanie prerušila pandémia COVID-19. My, učitelia, však musíme vyhodnotiť Vaše výsledky, ktoré ste dosiahli v jednotlivých predmetoch. Z usmernenia a odporúčania ministerstva školstva je možnosť predĺžiť klasifikáciu do 31.3.2021.

Uzatvorenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za I. polrok školského roka 2020/2021 bude v týchto termínoch:
1. stupeň – do 22. 1. 2021,
9. ročník – do 25. 1. 2021,
5. – 8. ročník – do 22. 2. 2021.
Predmety: etická výchova, náboženská výchova, informatika, telesná výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, technika budú hodnotené slovne – absolvoval/a.
Vážení rodičia!
Prosím Vás, kontrolujte Vaše deti, aby dodržiavali pokyny od vyučujúcich, pravidelne sa pripravovali na hodiny. V prípade nejasností kontaktujte triedneho učiteľa, prípadne vyučujúceho daného predmetu. Situácia, v ktorej sa  nachádzame je náročná pre nás všetkých.     
Milí žiaci!
Dištančné vyučovanie je náročné  pre nás pedagógov, ale aj pre Vašich rodičov, ktorí musia zosúladiť pracovné povinnosti a rodičovské povinnosti. Hlavná zodpovednosť je však na Vás ako sa pripravujete na túto formu vzdelávania. Dôsledne dodržiavajte rozvrh hodín, ktorý je rozdelený na online hodiny, samostatnú prácu, projekty atď. Počas online hodín pracujte sústredene, nedávajte sa vyrušovať, nevypínajte kamery, komunikujte s vyučujúcimi. Odovzdávajte načas vypracované úlohy a tiež nahláste mailom, správou v EduPage alebo SMS vyučujúcemu prípadné zlé pripojenie na internet. Na online hodiny sa vhodne obliekajte – pyžamo je odev na spánok a nie pre prácu.
Verím, že všetko spoločnou spoluprácou zvládneme a čoskoro sa v zdraví stretneme v škole.

Mgr. Beáta Prečuchová
Riaditeľka školy

Hodnotenie žiakov 1 .stupeň
Hodnotenie žiakov 2 .stupeň
Dôležité oznamy
Deti a žiaci sa od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz. Návšteva materských škôl a školských klubov detí tak bude umožnená deťom rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre  a pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou home office.

Situácia sa bude opätovne prehodnocovať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu na budúci týždeň. „V týždni od 18. 1. budeme opätovne informovať, ako bude vyučovanie vyzerať od ďalšieho pondelka, 25. januára,“ uzavrel minister školstva B. Gröhling.

Oznam pre rodičov detí materskej školy!

Od 25.1.2021 do 31.1.2021 bude otvorená materská škola naďalej len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a deti rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu  /home office/ a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce. Prevádzka bude na MŠ Hradby v zmiešaných triedach.
Otváranie v ďalšom týždni záleží od vývoja pandemickej situácie na Slovensku.
Prosím Vás naďalej sledujte internetovú stránku našej školy.
Oznam pre rodičov detí materskej školy
ohľadom príspevku 10 € za mesiac január 2021!
Príspevok  10 € za pobyt dieťaťa v materskej škole v mesiaci január uhrádzajú len deti , ktoré navštevujú materskú školu prezenčne /rodičia z kritickej infraštruktúry a deti rodičov , ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu  /home office/ a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce./
Nie je potrebné predkladať potvrdenie o odpustení príspevku za MŠ a čestné prehlásenie!/Platí pre rodičov detí, ktoré nenavštevujú MŠ v mesiaci január 2021!/

Vážení rodičia!
V čase od 18.1.20201 do 22.1.2021 bude otvorený školský klub detí pre zamestnancov kritickej infraštruktúry v zmysle Zákona o kritickej infraštruktúre 45/2011 účinného od 01.07.2020. Ide o deti rodičov, ktorých pracovná činnosť je nevyhnutná na zabezpečenie zdravia a základných životných podmienok:

- zdravotníckych pracovníkov,
- požiarnikov,
- vojakov,
- policajtov,
- rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu.

Prevádzka ŠKD bude v čase od 6:10 hod. do 16:00 hod.
Činnosť bude realizovaná v hlavnej budove školy.
Zamestnanci ŠKD zabezpečia vzdelávanie žiakov po dohode s triednymi učiteľkami. Upozorňujeme, že títo žiaci nebudú mať prístup k online hodine so svojimi spolužiakmi a vyučujúcimi!

Ďakujeme za spoluprácu a želáme pevné zdravie!
Adriana Zákalická, zástupkyňa RŠ
Plán práce na mesiac január 2021
Vedenie školy praje všetkým pracovníkom školy v roku 2021 veľa zdravia, šťastia, lásky a rodinnej pohody.

Pripravované akcie a termínované úlohy:  
Recitačná súťaž  Šaliansky Maťko   - zrušená     
Snehuliak „Čítajko“ – aktivita zameraná na podporu čítania žiakov 3. ročníka a bude prebiehať do marca 2021
Hviezdoslavov Kubín - zrušený                         
Ostatné olympiády budú prebiehať on-line na stránke www.olympiady.sk
Pedagogické rady
22.1.2021 – PIATOK - pracovná porada I.stupeň
22.1.2021 – PIATOK - o 11.00 hod. - pracovná porada ŠKD
25.1.2021 - PONDELOK - Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok šk.roka 2020/2021

Čas konania pedagogických rád upresníme podľa aktuálnej pandemiologickej situácie. Klasifikáciou uzavrieme známky len pre žiakov I. stupňa a 9. ročníka. Žiaci 5.-8. ročníka budú klasifikovaní do 31.3.2021.
Podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR vyučovanie pre žiakov II. stupňa od 26. 10. 2020 prechádza na dištančnú formu vzdelávania.
Žiaci jednotlivých ročníkov II. stupňa majú vypracovaný nový rozvrh na stránke EduPage
Žiaci jednotlivých ročníkov II. stupňa riešia úlohy zadané prostredníctvom stránky  EduPage
Prosíme rodičov, aby dohliadli na vypracovávanie úloh zadávaných pedagógmi ako aj na vyučovanie online.
Žiaci I. stupňa sa učia prezenčne, tzn. sú v škole a učia sa podľa doterajšieho rozvrhu.
Žiaci I. stupňa (prezenčné vyučovanie) a žiaci II. stupňa (dištančné vyučovanie) sa učia podľa časovej organizácie:
1. hod. 08.00 – 08.45
2. hod. 08.55 – 09.40
3. hod. 10.00 – 10.45
4. hod. 10.55 – 11.40
5. hod. 11.50 – 12.35
6. hod. 12.40 – 13.25
ŠKD je v prevádzke od 06.10 do 16.00 hod.
Žiaci II. stupňa sú od 26. 10. 2020 zo školskej jedálne automaticky vyhlásení.
Nebuď otrok drog
Vyhlásenie bezinfekčnosti žiaka platné od 16.11.2020
Vyhlásenie bezinfekčnosti zamestnanca platné po 16.11.2020

Informácie pre deviatakov
Stop sedeniu, ideme sa hýbať
Návrat na obsah