ZŠ s MŠ Pionierska 2 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Informácia pre zákonných zástupcov a žiakov 8. a 9. ročníka
Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci!
Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR nastupujú od 19. 4. 2021 na prezenčné vyučovanie aj žiaci 8. a 9. ročníka.  

Pri vstupom do školy 07.40 – 07.55 hod. sa žiak musí preukázať:
- testom jedného zákonného zástupcu, ktorý žije so žiakom v spoločnej domácnosti (PREUKÁZANÝ ČESTNÝM VYHLÁSENÍM – odovzdáva sa pri nástupe žiaka alebo sa pred nástupom zašle cez EduPage triednemu učiteľovi). Čestné vyhlásenia sú v prílohe a papierový formulár aj v schránke pred hlavnou budovou (označenie formulára – 2. stupeň),
- ANTIGÉNOVÝM ALEBO PCR TESTOM ŽIAKA (PRI NÁSTUPE K NAHLIADNUTIU), príp. potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 vydaný ošetrujúcim lekárom a nie starším ako 3 mesiace.

Podľa nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR musia mať všetci žiaci v škole prekryté horné dýchacie cesty, namiesto respirátora môžu mať rúško.
Na stravovanie v školskej jedálni je prihlásení každý žiak 8. a 9. ročníka, v prípade, že o stravu nemá záujem, odhlási sa telefonicky (sms správa na  0911 311 737, uviesť triedu, meno a priezvisko žiaka, termín odhlásenia).

Nové rozvrhy pre žiakov 2. stupňa sú zverejnené v EduPage. Žiaci 5., 6. a 7. ročníka sa naďalej učia dištančnou formou.

S pozdravom
vedenie školy.

Príloha na stiahnutie     Pokyny súvisiace s nástupom do školy

Kliknite na obrázky pre zobrazenie v plnej veľkosti
Vážení rodičia predškolákov, milí budúci prváci!
ZÁPIS do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 bude prebiehať  od 1. do 30. apríla 2021  bez prítomnosti detí.

Svoje dieťa môžete zapísať:
 1. elektronicky – prihláška bude otvorená od 1.4.2021 do 30.4.2021
 2. papierovo - prihlášky budú v schránke pri vchode do hlavnej budovy školy od 1.4.2021
 3. osobne (z vážnych dôvodov, napr. žiadate odklad, predčasné zaškolenie, resp. zaradenie dieťaťa do nultého ročníka):
   • 9. apríla 2021 (piatok) od 14,00 do 17,00 h
   • 10. apríla 2021 (sobota) od 9,00 do 12,00 h

Informácie k zápisu:
 • Zapísané musia byť všetky deti narodené do 31.8.2015
 • Opätovne musia byť zapísané aj deti, ktoré v tomto školskom roku mali odklad plnenia PŠD.
 • Zápis sa vzťahuje aj na deti s trvalým pobytom na Slovensku, ktoré sú dlhodobo v zahraničí.
 • Osobný zápis bude prebiehať vo vestibule hlavnej budovy s dodržiavaním všetkých epidemiologických opatrení. Zákonný zástupca si prinesie vlastné pero a jednorázové rukavice, občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.
 • Poplatok za školské pomôcky sa bude uhrádzať pri nástupe do školy 2. septembra 2021.


Príslušné dokumenty je možné odovzdať v škole osobne po telefonickom dohovore, poslať poštou, resp. mailom na adrese zskolap2@gmail.com.
Rozhodnutie o prijatí bude doručené zákonným zástupcom do 15. júna 2021.

Bližšie informácie poskytne Mgr. Adriana Zákalická, zástupkyňa RŠ pre 1. stupeň na tel. čísle 048 619 78 03 každý pracovný deň od 7:00 do 9:00 hod. a od 12:00 do 14:00 hod.
Tešíme sa aj na Vášho predškoláka :)
Predčasné zaškolenie dieťaťa – dokumenty:
 1. prihláška do školy TU
 2. žiadosť o predčasné zaškolenie  TU
 3. odporúčanie CPPPP
 4. odporúčanie pediatra

Pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní – dokumenty:
 1. prihláška do školy TU
 2. žiadosť o pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní  TU
 3. odporúčanie CPPPP
 4. odporúčanie pediatra
Plnenie PŠD mimo územia SR – dokumenty:
 1. prihláška do školy TU
 2. žiadosť o povolenie plnenia PŠD mimo územia SR  TU
Školský časopis Dvojka
Na základe vyjadrenia Ministerstva školstva SR čaká jazykové školy od 19.4.2021 pozitívna zmena. Pôjde o postupné uvoľňovanie opatrení týkajúcich sa prezenčnej formy výučby v SPEAKu. Na zmeny pre oblasť školstva bude slúžiť osobitný školský COVID automat prostredníctvom ktorého vám budeme postupne oznamovať, pevne veríme, už len priaznivé správy. Tále sa v lete 2021 premenia na SPEAKLAND – anglický, letný a pobytový tábor uprostred Nízkych Tatier, určený pre deti od 8 do 15 rokov. Je to nová éra letných pobytových táborov v angličtine.
Vážení rodičia a priatelia školy,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!
Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:
• skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
• skvalitnenie vybavenia školy

Viac informácií TU
Vážení rodičia, milí žiaci!
Blíži sa polrok školského roka 2020/2021 a opäť nám prezenčné vyučovanie prerušila pandémia COVID-19. My, učitelia, však musíme vyhodnotiť Vaše výsledky, ktoré ste dosiahli v jednotlivých predmetoch. Z usmernenia a odporúčania ministerstva školstva je možnosť predĺžiť klasifikáciu do 31.3.2021.

Uzatvorenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za I. polrok školského roka 2020/2021 bude v týchto termínoch:
1. stupeň – do 22. 1. 2021,
9. ročník – do 25. 1. 2021,
5. – 8. ročník – do 22. 2. 2021.
Predmety: etická výchova, náboženská výchova, informatika, telesná výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, technika budú hodnotené slovne – absolvoval/a.
Vážení rodičia!
Prosím Vás, kontrolujte Vaše deti, aby dodržiavali pokyny od vyučujúcich, pravidelne sa pripravovali na hodiny. V prípade nejasností kontaktujte triedneho učiteľa, prípadne vyučujúceho daného predmetu. Situácia, v ktorej sa  nachádzame je náročná pre nás všetkých.     
Milí žiaci!
Dištančné vyučovanie je náročné  pre nás pedagógov, ale aj pre Vašich rodičov, ktorí musia zosúladiť pracovné povinnosti a rodičovské povinnosti. Hlavná zodpovednosť je však na Vás ako sa pripravujete na túto formu vzdelávania. Dôsledne dodržiavajte rozvrh hodín, ktorý je rozdelený na online hodiny, samostatnú prácu, projekty atď. Počas online hodín pracujte sústredene, nedávajte sa vyrušovať, nevypínajte kamery, komunikujte s vyučujúcimi. Odovzdávajte načas vypracované úlohy a tiež nahláste mailom, správou v EduPage alebo SMS vyučujúcemu prípadné zlé pripojenie na internet. Na online hodiny sa vhodne obliekajte – pyžamo je odev na spánok a nie pre prácu.
Verím, že všetko spoločnou spoluprácou zvládneme a čoskoro sa v zdraví stretneme v škole.

Mgr. Beáta Prečuchová
Riaditeľka školy

Hodnotenie žiakov 1 .stupeň
Hodnotenie žiakov 2 .stupeň
Podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR vyučovanie pre žiakov II. stupňa od 26. 10. 2020 prechádza na dištančnú formu vzdelávania.
Žiaci jednotlivých ročníkov II. stupňa majú vypracovaný nový rozvrh na stránke EduPage
Žiaci jednotlivých ročníkov II. stupňa riešia úlohy zadané prostredníctvom stránky  EduPage
Prosíme rodičov, aby dohliadli na vypracovávanie úloh zadávaných pedagógmi ako aj na vyučovanie online.
Žiaci I. stupňa sa učia prezenčne, tzn. sú v škole a učia sa podľa doterajšieho rozvrhu.
Žiaci I. stupňa (prezenčné vyučovanie) a žiaci II. stupňa (dištančné vyučovanie) sa učia podľa časovej organizácie:
1. hod. 08.00 – 08.45
2. hod. 08.55 – 09.40
3. hod. 10.00 – 10.45
4. hod. 10.55 – 11.40
5. hod. 11.50 – 12.35
6. hod. 12.40 – 13.25
ŠKD je v prevádzke od 06.10 do 16.00 hod.
Žiaci II. stupňa sú od 26. 10. 2020 zo školskej jedálne automaticky vyhlásení.
Nebuď otrok drog
Stop sedeniu, ideme sa hýbať

Informácie pre deviatakov
Prebiehajúce projekty: Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Brezno
Viac intormácií o projekte TU


„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Miesto realizácie projektu:
Pionierska 2, 977 01 Brezno
Názov projektu:
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Brezno
Stručný opis projektu:
Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Špecifické ciele:

1. Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky
2. Podpora prístupu ku kvalitnému základnému vzdelaniu.
Názov a sídlo prijímateľa:
Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, 977 01 Brezno
Dátum začatia realizácie projektu:
09/2019
Dátum skončenie realizácie projektu:
08/2021
Názov riadiaceho orgánu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:
www.minedu.gov.sk      www.ludskezdroje.gov.sk        www.esf.gov.sk
Výška poskytnutého príspevku:
57 074,16 €
Návrat na obsah