Rodičovské združenie - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Pozvánka na plenárne rodičovské združenie

Občianske združenie Rodičovské združenie pri ZŠ Pionierska 2 so sídlom Brezno, Pionierska 2

pozýva svojich členov na plenárne rodičovské združenie - Valné zhromaždenie,

ktoré sa bude konať dňa 21.09.2023 o 16:00 hod.

Miesto konania: Základná škola s MŠ Pionierska 2, Brezno (jednotlivé triedy žiakov – Vašich detí)

Program zhromaždenia

1. Otvorenie a schválenie programu Valného zhromaždenia
2. Voľba overovateľov zápisnice z Valného zhromaždenia
3. Správa o činnosti Rodičovského združenia pri ZŠ Pionierska 2, Brezno za školský rok 2022/2023
4. Správa o čerpaní finančných prostriedkov Rodičovského združenia pri ZŠ Pionierska 2, Brezno za školský rok 2022/2023
5. Schválenie členského príspevku do Rodičovského združenia pri ZŠ Pionierska 2, Brezno
6. Schválenie rozpočtu Rodičovského združenia pri ZŠ Pionierska 2, Brezno na školský rok 2023/2024
7. Voľba členov Rady združenia na šk. rok 2023/2024
8. Voľba členov Revíznej komisie a voľba predsedu Revíznej komisie
9. Rôzne  - informácie o činnosti školy
10. Diskusia
11. Návrh uznesenia Valného zhromaždenia a jeho schválenie
12. Záver

Ing, Mariana Daxnerová,
predseda Rady združenia

Informácie o zmysle činnosti Rady rodičovského združenia.


Nasledujúce informácie sú  pre všetkých rodičov žiakov Základnej školy s Materskou školou Pionierska 2 v Brezne.

Občianskehe združenie – Rada rodičovského združenia pracuje za účelom podpory žiakov  poskytovaním  finančných prostriedkov.
- pozostáva z 11-tich členov, rodičov žiakov ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno
- navrhuje prerozdelenie prostriedkov- rozpočet na každý konkrétny školský rok
- ten sa po prednesení následne schvaľuje na Valnom zhromaždení.
- členovia predkladajú podnety, sťažnosti, návrhy, ktoré sa neskôr riešia s vedením školy
  či už je to spokojnosť alebo nespokojnosť (prístup učiteľov, interiér triedy, správanie  spolužiakov, služby jedálne- čokoľvek a iné)

Členské príspevky navrhované na tento školský rok  spomínaných 10,- Eur za žiaka sú peniaze, ktoré sú určené na účely buď na:
- pomoc vzdelávania: nákup kníh (konkrétne učebnice jazykov, obohatenie kníh do školskej knižnice povinné čítanie a pod.).
- vo veľkej miere finančné príspevky pomáhajú pri organizovaní výletov, lyžiarskych a plaveckých výcvikov, koncoročné výlety

Príklad:
Triede sú pridelené finančné prostriedky na plavecký výcvik, ktorými sa uhradí cestovné – autobus. Náklady pre každého žiaka sú nižšie, čiže zvýhodnení sú v nemalej miere rodičia, ktorí nemusia prispieť na danú  organizovanú činnosť viac peňazí. Týmto istým princípom sú organizované  pytagoriády, rôzne súťaže organizované mimo Brezna, tvorivé dielne počas Veľkonočných a Vianočných sviatkov, rôzne odmeny.

Mnoho rodičov možno ani netuší, akým spôsobom sa dá zlepšiť a vlastne prispieť k rozmanitejšej forme školskej alebo mimoškolskej činnosti. Toto je účelom Občianskeho združenia. Každý rodič dá určite za pravdu, že mu záleží na tom aby možné finančné prostriedky určené na spomínané činnosti boli k dispozícii pre aj jeho dieťa.
Ako to teda bude s tými čo neuhradia poplatok?
Bude Vaše dieťa platiť viac, prípadne sa danej aktivity nezúčastní, pokiaľ nezaplatíte spomínaný poplatok?
Bude sa viesť evidencia detí ktorých rodičia zaplatili a ostatní si budú musieť za dané činnosti priplatiť? Táto téma zostáva stále otvorená.


Prosíme o podnety zo strany rodičov.


Svoje pripomienky  k programu zasadnutia a prípadné návrhu do rozpočtu na školský rok 2023/2024 môžete adresova na Radu združenia do 21.09.2023 do 16,30 hod. na email. rodicovskezdruzeniep2@gmail.com


                                                                            Rada rodičovského združenia

Návrat na obsah