Čo pripravujeme - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Materská škola Boženy Němcovej 17
JESEŇ
triedne rodičovské aktívy
internetové vzájomné prepojenie rodičov a učiteliek na triednej stránke: www.predskolak.vbrezne.sk / akcie, projekty, aktuálne dianie – fórum, fotoalbumy/ - I.trieda
vydanie triednych občasníkov
celoročné  projekty a aktivity:
I. trieda:  Srdce na dlani a Rozvíjajúce komunikačné cvičenia reči
II. trieda:  Pohybový program, Lego Dacta
novembrový projekt: Tajomstvo môjho zdravia / v spolupráci s firmou Pleuran s.r.o./ - I. trieda
logopedická depistáž v spolupráci s klinickým logopédom Mgr. Erbertovou
jesenné hostinky,  oslava jesene, vyrábanie šarkanov, zber prírodnín
spoločná zoznamovacia prechádzka jesennou prírodou / pre deti a rodičov/ - I. trieda
beseda so včelárom – II. trieda
jesenná besiedka pre starých rodičov v rámci októbra – mesiaca úcty k starším /opekanie,  tvorivé dielne a zábavno – súťažné aktivity, hipoterapia – vozenie sa na koníkoch/
Jumping Kids – pohybový program – II. trieda
medzinárodný týždeň vzdelávania – spoločné metodické popoludnie s rodičmi na aktuálne témy / adaptácia, imunita detí, zdravie, školská zrelosť – prizvaní hostia/
tekvičková,  príp. helowenská párty spojená s nocou odvahy – II. trieda
podporné aktivity týkajúce sa výchovno-vzdelávacej činnosti /návšteva hasičov, lekárne, policajta, lekára.../
divadelné predstavenia pre deti v rámci aktuálnej ponuky
registrovanie a zapájanie sa do rôznych súťaží, výziev pre deti a materské školy / pokračovanie v projekte: Medvedík Nivea, Veselé zúbky, Včielka.../
ZIMA
pokračovanie v celoročných projektoch tried
mikulášska besiedka pre deti,  Deň anjelikov
zimné radovánky – guľovačka, stavanie snehuliakov, bobovanie, klzákovanie
prikrmovanie vtáctva na školskej záhrade a kačíc na Hrone – chránime prírodu
Snehuliacka párty – v spolupráci s rodinou – II. trieda
školička korčuľovania – II. trieda
návšteva Horehronského múzea  - aktuálna výstava / Čaro a krása Vianoc/
vianočná – zimná besiedka pre rodičov
vianočné tvorivé dielne „Anjelská výzdoba“ – II. trieda
triedny aktív spojený s individuálnymi konzultáciami o deťoch a ich napredovaní v rámci pozorovania a diagnostických záznamov
návšteva základnej školy – II. trieda
testy školskej zrelosti  v spolupráci s CPPPP – II. trieda
lyžiarsky výcvik – II. trieda
divadelné predstavenia v rámci aktuálnej ponuky
podporné aktivity týkajúce sa výchovno-vzdelávacej činnosti
návšteva Horehronského múzea – stála expozícia: Brezno v premenách času
fašiangový karneval pre deti
JAR / LETO
týždňový projekt: Farebný týždeň zdravia – týždeň bez sladkostí, veď zdravé deti, to dnes letí / s úzkou spoluprácou s rodinou, s dennou ponukou pútavých metodických materiálov a prednášok, v prepojení s medzinárodným dňom mlieka/ - I. trieda
Deň veselých zúbkov – osvetové popoludnie pre deti a rodičov
pokračovanie v celoročných projektoch triedy
marec mesiac knihy v I. triede:   v rámci Dňa detskej knihy a Týždňa slovenských knižníc  návšteva knižnice, rozprávkové popoludnia v spolupráci s rodinou, utorky a štvrtky –  venované čítaniu kníh rodičmi a deťmi v MŠ – prezentácia obľúbených kníh z domu
marec mesiac knihy v II. triede: rozvíjať predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním špecifických metód a v spolupráci s rodinou, návšteva knižnice
návšteva Horehronského múzea – výstava: Sviatky jari, Hmyz trópov
triedne kolá:  Sláviček našej triedy – v speve ľudovej piesne
Deň Zeme – vysádzanie kvetín do záhrady i do črepníkov na okná, brigáda na školskom dvore a záhrade
fotografovanie sa s fotografkou Maňou z Veľkého Krtíša
osvetové popoludnie: Deň veselých zúbkov
zapojenie sa do zbierky Dňa narcisov v spolupráci so SČK
súťaž v zbere papiera
týždenný projekt Chráň svoju planétu Zem – experimentovanie a bádanie  – II. trieda
besiedka ku Dňu matiek
plavecký výcvik – II. trieda
divadelné predstavenia v rámci aktuálnej ponuky
podporné aktivity týkajúce sa výchovno-vzdelávacej činnosti
MDD – zábavno – súťažný deň na školskej záhrade
Noc odvahy – II. trieda
triedne kolá športovej olympiády
Deň otcov : futbalové a športovo – súťaživé dopoludnie v areáli ZŠ
cyklomaratón – pohybový program – II. trieda
koncoročný triedny výlet
rozlúčka s predškolákmi a školským rokom
vydanie triednych  občasníkov

- priebežná prezentácia MŠ, akcií a spolupráce s rodinou na stránkach Horehronia

Materská škôlka  Hradby 9
Zdravý životný štýl – pohyb je môj svet
Jesenné obdobie
Týždeň zdravej výživy
Ochutnávka jesenných plodov  – zdravé hostinky „  Dni zeleniny /zemiekové /, zeleninové + ovocia
Tvorivé dielne: Výstava prác z jesenných plodov –  „Jesenný škriatkovia„ / Veselé postavičky z ovocia a zeleniny /
Výstava výtvarných prác na tému : „Čarovanie s jesennými listami"
Súťaž o najkrajšieho strašiaka z tekvice a šarkana – práca detí a rodičov  
Deň bez sladkostí . „Rastieme zdravo“
Púšťanie šarkanov s rodičmi a s deťmi so ZŠ – „Šarkaniáda"
Turistika do jesennej prírody s rodičmi –zber jesenných lesných plodov „Jesenná cestička"       
Jesenná besiedka s rodičmi a starými rodičmi – úcta k starším  „Trieda hostí“ „Vandrovka triedneho maskota“ putovanie maskota cez víkend


Zimné obdobie
Mesiac prevencie proti chorobám – maškrty z ovocia a zeleniny /za spolupráci s rodičmi /  
Sušenie ovocia v triedach
Páranie peria so starou mamou – poznávanie starých zvykov
Pečenie vianočných koláčikov a medovníkov  
Deň čertíkov a anjelikov  Mikuláš v MŠ    
Vianočná besiedka pre rodičov a starých rodičov   
Návšteva Múzea a vianočnej výstavy
Zhotovenie vianočných pozdravov
Hľadanie ľadového pokladu –, stavanie farebných snehuliakov a snehových zvieratiek
Maľovanie v snehu
Kŕmenie vtáčikov
Lyžiarsky výcvik
Výstava karnevalových masiek na tvár – rodičia a deti
Karneval   - poznáš ma ?
Korčuľovanie  

Jarné obdobie
Jarná brigáda – „Veľké upratovanie“  na dvore“  / za spolupráci rodičov  /
Zdravá výživa: „ Deň mlieka“  ochutnávka mliečnych výrobkov a mliečnych koktailov
Pomôž svojej škôlke – príprava priestoru  pre hry vonku a pieskoviska
Mesiac knihy- tvorba knihy: IV.+ V. trieda  
Deň narcisov – zbierka pre Červený kríž   
Pomôž svojej škôlke : „ Zber papiera „    
Tvorivé dopoludnie – Veľkonočná tvorivá dielňa  
Nácvik programu „ Deň rodiny“ – na ľudovú nôtu
Športové aktivity na školskom dvore – príprava na Detskú olympiádu  
Triedne kolo : Malí Chalúpkovci – okresné kolo máj 2015
Plavecký výcvik     
Eko deň – „Ešte ti poslúžim“ – výrobky z odpadového materiálu  
Deň priateľstva – vytvorenie papierovej a ľudskej reťaze – jún MDD
Deň rodiny „ Športové a tvorivé aktivity  a koláčov od mamičky – jún
Beseda s príslušníkmi dopravnej, mestskej polície  
Návšteva požiarnej stanice


Letné obdobie – Veselá škôlka
Zdravá hodinka pri pobyte vonku- Dopravné aktivity na školskom dvore, dopravnom ihrisku + jún
Trieda plná nápadov – práca s prírodnými materiálmi z prírody
Bezpečná jazda na bicykloch a kolobežkách
Súťaž v jazde na bicykli – dieťa a rodič
Výlet do prírody s rodičmi –IV.tr.+ V.tr. – jún – podľa  aktuálnej ponuky
Hľadanie letného pokladu podľa mapy
Športové aktivity s gymnazistami
Rozlúčka s predškolákmi - Samostatná IV a V. trieda s rodičmi – jún
Návrat na obsah