Zápis Jazykové triedy - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah

                    oznamuje rodičom,

terajších druhákov
že v školskom roku 2019/2020 otváraTRIEDU SO ZVÝŠENOU DOTÁCIOU HODÍN CUDZÍCH JAZYKOV V 3. ROČNÍKU


Testovanie detí, aj z okolitých škôl sa uskutoční

v pondelok 6. mája 2019  o 8.00 hod.

Samotné testovanie pozostáva z písomnej časti so slovenským textom a ústnej časti, zameranej na správnu výslovnosť, komunikáciu a sluchovú analýzu a syntézu.

Nie je potrebná žiadna špeciálna príprava!!!


ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno - škola podporujúca vyučovanie cudzích jazykov

"Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom."

    V dnešných časoch globalizácie, s možnosťami študovať a pracovať kdekoľvek vo svete, cestovať, spoznávať kultúru a zvyky cudzích krajín a stretávať sa s cudzincami, sa stáva ovládanie minimálne jedného cudzieho jazyka nutnosťou každého mladého človeka. A práve základná škola je miestom, kde sa mnohí žiaci stretávajú s cudzím jazykom po prvýkrát.

  Základná škola s materskou školou Pionierska 2 v Brezne je v okolí známa svojou dlhoročnou tradíciou vo vyučovaní cudzích jazykov. Už v školskom roku 1967/68 bola prvýkrát zriadená  trieda s rozšíreným vyučovaním jazykov, t.j. výučbou ruského jazyka od 3. ročníka, nemeckého a francúzskeho jazyka od 5. ročníka. Aj v súčasnosti sa jazykovo nadaní  žiaci môžu vo  zvýšenej miere venovať cudziemu jazyku už od 3. ročníka. Triedy s rozšíreným vyučovaním jazykov sa permanentne napĺňajú do posledného miesta, čo poukazuje na kvalitu i príťažlivosť obsahovej realizácie školského vzdelávacieho programu týchto tried.

  Nielen v triedach so zvýšenou dotáciou cudzieho jazyka, ale i v klasických a športových triedach sa do popredia dostáva vyučovanie cudzieho jazyka. Vedenie školy sa rozhodlo navýšiť počet hodín cudzieho jazyka vo všetkých triedach. V triedach so zvýšenou dotáciou cudzieho jazyka je počas štúdia v základnej škole počet hodín cudzích jazykov (1. cudzí jazyk - anglický - od 1.ročníka ZŠ, 2. cudzí jazyk - nemecký alebo ruský - od 6.ročníka ZŠ) navýšený o viac ako 700 hodín oproti štátom navrhovanej dotácie na tieto predmety.

Žiaci majú možnosť pracovať s najmodernejšími materiálmi, modernými učebnicami a svoje jazykové zručnosti si zdokonaľujú pomocou , dnes veľmi populárnych, informačno-komunikatívnych technológií za pomoci kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov. K dispozícii je aj anglická cudzojazyčná knižnica, v budúcnosti plánuje škola doplniť knižné tituly aj v nemeckom a ruskom jazyku.

Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú jazykových olympiád a umiestňujú sa na popredných miestach v okresných i krajských kolách. Učitelia sa snažia spestriť hodiny cudzích jazykov rôznymi zaujímavými aktivitami, vyučujúce anglického jazyka pravidelne pripravujú pre žiakov tematické súťaže, nástenky (napr. Medzinárodný deň šťastia, Palacinkový deň, Deň európskych jazykov, Výročie narodenia britskej kráľovnej Alžbety,  Výročie narodenia i úmrtia Shakespeara, Deň veteránov, Poster ako učebná pomôcka a mnohé iné). V predvianočnom čase sa žiaci zúčastnili exkurzií do Viedne i Budapešti a popri návšteve kultúrnych, technických i prírodovedných pamiatok (Národno-historické múzeum vo Viedni, Palác divov a Tropicarium v Budapešti) zažili predvianočnú atmosféru v európskych metropolách. Štyrikrát sa 30 až 40 žiakom podarilo dostať sa na týždňový jazykový pobyt v Semmeringu, kde sa doobedu venovali štúdiu anglického a nemeckého  jazyka a poobede využívali výborné športovo-relaxačné zariadenia, ktoré hotel ponúkal. V minulosti niekoľkí žiaci navštívili kultúrne a historické pamiatky Londýna a zúčastnili sa výmenného pobytu v družobnej škole v Moskve.

Škola je zapojená do projektu Erasmus. V minulom školskom roku sa dve vyučujúce anglického jazyka (jedna je vyučujúca na 1. stupni a druhá na 1. aj 2. stupni) zúčastnili jazykového kurzu v Cambridge. Projekt je zameraný na zvýšenie jazykovej kompetencie žiakov v športových triedach, keďže "Pédvojka" má popri klasických triedach a triedach so zvýšenou dotáciou hodín anglického jazyka aj športové triedy so zameraním na futbal a atletiku.

V tomto školskom roku sa rozhodli v projekte pokračovať a zapojili do neho aj iné vyučujúce cudzích jazykov a matematiky, ktoré majú záujem zúčastniť sa zahraničných jazykových kurzov, oboznámiť sa s najnovšími trendmi vyučovania cudzích jazykov a  zvyšovať svoju komunikačnú kompetenciu cudzieho jazyka, a tým aj zlepšovať úroveň vedomostí a zručností svojich žiakov.  

Prihlášky si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte ZŠ alebo stiahnuť TU.

Môžete ju poslať poštou na adresu školy (ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01  Brezno) alebo elektronicky  na emailom: zskolap2@gmail.com
    Tešíme sa na každého žiaka, ktorému pomôžeme objaviť krásu cudzieho jazyka.

                                                                                                           Učitelia cudzích jazykov
                                                                                                    ZŠ s MŠ Pionierska 2 BreznoNávrat na obsah