Zápis 1. ročník - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah

                    


     


         Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Pionierska 2, Brezno

oznamuje rodičom, že

zápis detí do 1. ročníka

sa v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon),  vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole a v zmysle VZN mesta Brezno, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Brezno

u s k u t o č ň u j e

3. apríla 2019 o 15:30 hod.  v školskej jedálni

V zmysle § 20 ods. 2 školského zákona je povinnosťou zákonného zástupcu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole prihlásiť.

K zápisu dieťaťa musia byť splnené tieto podmienky:
 • k 1. 9. 2019 musí dieťa dovŕšiť šiesty rok veku (alebo viac, ak malo odklad povinnej školskej dochádzky).

Zákonný zástupca dieťaťa príde na zápis s dieťaťom a prinesie:
 • rodný list dieťaťa,
 • občiansky preukaz zákonného zástupcu s trvalým pobytom,
 • 12 eur na zakúpenie súboru písaniek a pracovných zošitov zo slovenského jazyka a matematiky,
 • ak ide o predčasné zaškolenie, je nutné priniesť odporúčanie CPPPP a pediatra.
 • V prípade, že rodičia nežijú v spoločnej domácnosti, je nutné predložiť písomný súhlas rodiča, ktorý nežije s dieťaťom, o zapísaní dieťaťa do našej školy ešte pred vydaním rozhodnutia, resp. do 30.4.2019 !

Odklad plnenia povinnej školskej dochádzky:
 • zákonný zástupca môže požiadať o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky o 1 rok z vážnych dôvodov,
 • musí predložiť písomné odporúčanie CPPPP a pediatra,
 • na zápis príde opätovne v ďalšom školskom roku!

Zameranie školy:
 • Výučba anglického jazyka kvalifikovanými  pedadógmi na 1. aj 2. stupni
 • Trieda so zvýšenou dotáciou hodín anglického jazyka od 3. ročníka pre žiakov s jazykovým nadaním
 • Športové triedy so zameraním na atletiku a futbal od 5. ročníka

Ponúkame:
 • odborne kvalifikovaný tím učiteľov, vychovávateliek a trénerov
 • výborné podmienky na edukáciu,
 • kvalitne vybavené triedy – moderný nábytok, interaktívne tabule, príjemné prostredie
 • vysoko odborné jazykové učebne,
 • fyzikálne a chemické laboratóriá,
 • špecializované dielne na prácu s drevom a kovom,
 • kvalitné multimediálne zariadenia na modernizáciu a digitalizáciu vyučovacieho procesu – počítače, notebooky, tablety,
 • žiacku školskú knižnicu na 1. aj 2. stupni,
 • veľký výber atraktívnych záujmových krúžkov,
 • školský klub detí otvorený denne od 6,00 do 17,00 hod.,
 • stravovanie v školskej jedálni s možnosťou výberu 2 jedál,
 • školskú špeciálnu pedagogičku a výchovnú poradkyňu s tímom  4 asistentiek učiteľa


Naša základná škola sa každoročne teší veľkému záujmu rodičov a ich ratolestí pri prijímaní prváčikov do svojich radov.
To je pre nás najlepšia reklama a hodnotná vizitka kvality realizovaného vzdelávania.

UPOZORNENIE !


 • Zápisný lístok si môžete pohodlne vyplniť aj doma a doniesť ho na zápis. Zápisný lístok si stiahnite TU.
Návrat na obsah